Strona główna/Kontakt/Polski Język Migowy

Polski Język Migowy

Informacja dla osób uprawnionych ze specjalnymi potrzebami

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, a także realizując zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz pragnąc ułatwić wszystkim osobom z niepełnosprawnościami kontakt, Jednostki oświatowe Gminy Dziadowa Kłoda, zwane dalej „Jednostkami”, informują, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą kontaktować się z Jednostką zgodnie z danymi wskazanymi w stronie kontakt.

W kontakcie z Jednostką osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała również prawo do:

 • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,
 • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,• pośrednictwa tłumacza SJM- systemu językowo-migowego,
 • tłumacza przewodnika (dla osoby głuchoniewidomej), nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)”.

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym fakcie Jednostkę (np. e-mailem) minimum 3 dni przed planowanym dniem załatwienia sprawy w Jednostce.

Usługa ta jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu spotkania w Jednostce (nie krótszy niż 3 dni robocze),
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Zgłoszenie z prośbą o pośrednictwo tłumacza proszę:

 • wysłać na adres e-mail,
 • wysłać na adres Jednostki (uwaga - liczy się data dostarczenia korespondencji),
 • przekazać telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na numer telefonu Jednostki.

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe podane są na stronie kontakt.

Transkrypcja w Polskim Języku Migowym

Przedszkole

Przedszkole publiczne nie pobiera od rodziców i opiekunów dzieci opłat za zajęcia realizowane w ramach zajęć przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Opłaty mogą być pobierane za zajęcia wykraczające poza określone minimum oraz za wyżywienie.

Informacja na temat dostępności architektonicznej w przedszkolach publicznych zawarte są w deklaracji dostępności.

W przypadku przyjazdu do przedszkola publicznego prosimy o zaparkowanie w miejscu wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli takie miejsce nie zostało wyznaczone, prosimy o zaparkowanie na najbliższym miejscu parkingowym usytuowanym przy przedszkolu. Następnie prosimy o udanie się do sekretariatu w celu załatwienia sprawy. W przypadku stwierdzenia ograniczenia w dostępie do sekretariatu, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność podaną w deklaracji dostępności.

Dostępność Informacyjno – Komunikacyjna przedszkola

Przedszkole usytuowane jest w centrum wsi Miłowice, w okolicy kościoła i mieści się w budynku nr 90 . Prowadzi do niego wejście główne, które znajduje się od strony podwórka. Drzwi do przedszkola są zamknięte, aby się do niego dostać należy użyć dzwonka lub zadzwonić pod numer 62 785 9150, w godzinach pracy przedszkola. Pracownicy obsługi udzielają informacji dotyczących poruszania się po przedszkolu.

W budynku znajdują się:

 • trzy sale przedszkolne, toalety,  kuchnia wraz z pomieszczeniem socjalnym dla obsługi,trzy sale przedszkolne, toalety,  kuchnia wraz z pomieszczeniem socjalnym dla obsługi,
 • budynek nie jest wyposażony w windę, nie posiada  podjazdu, nie dysponuje  pochylniami,
 • osoby z niepełnosprawnościami mogą dostać się do budynku przedszkola przez jedno wejście, przed którym znajdują się schody,

Transkrypcja w Polskim Języku Migowym

Szkoła

Szkoła publiczna realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego oraz ramowy plan nauczania. Zapewnia bezpłatne i powszechnie dostępne kształcenie na danym poziomie, a także wydaje świadectwa mające walor dokumentu urzędowego. Realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły podstawowej mają dzieci zamieszkujące w obwodzie.

Pozostałe zasady działania dostępne są w statucie jednostki.

Informacje na temat dostępności architektonicznej w szkołach publicznych zawarte są w deklaracji dostępności.
W przypadku przyjazdu do szkoły publicznej prosimy o zaparkowanie w miejscu wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli takie miejsce nie zostało wyznaczone, prosimy o zaparkowanie na najbliższym miejscu parkingowym usytuowanym przy szkole. Następnie prosimy o udanie się do sekretariatu w celu załatwienia sprawy. W przypadku stwierdzenia ograniczenia w dostępie do sekretariatu, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność w szkole wymienioną w deklaracji dostępności.

Dostępność Informacyjno – Komunikacyjna szkoły

Szkoła usytuowana jest w centrum wsi Miłowice i mieści się w budynku nr 27 . Prowadzi do niej wejście główne, które jest otwarte w godzinach pracy szkoły. Do szkoły można się też dostać trzema wejściami bocznymi, jednym od strony wewnętrznego parkingu, drugim wejściem od strony placu zabaw i trzecim od strony boiska wielofunkcyjnego. Na parterze budynku pracownicy obsługi udzielają informacji dotyczących poruszania się po szkole.

Na parterze budynku znajduje się:

 • sześć sal lekcyjnych, sekretariat, gabinet dyrekcji, pokój nauczycielski oraz toalety. Na końcu korytarza znajduję się stołówka, biblioteka z czytelnią, gabinet  pedagoga i psychologa, gabinet intendenta  oraz sala gimnastyczna
 • na pierwszym piętrze znajdują się dwie sale lekcyjne oraz pracownia komputerowa.• na pierwsze piętro budynku prowadzi jedna klatka schodowa z poręczami.
 • budynek nie jest wyposażony w windę, posiada jeden podjazd oraz jedną  pochylnię.
 • osoby z niepełnosprawnościami mogą dostać się do budynku szkoły przez kilka wejść.

Dostępność Informacyjno - Komunikacyjna sali gimnastycznej

Sala gimnastyczna jest częścią budynku szkoły. Prowadzi do niej wejście od strony boiska, nie posiada schodów, nie jest ono wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Obok sali gimnastycznej na której odbywają się lekcje wychowania fizycznego i dodatkowe zajęcia sportowe, znajduje się pomieszczenie służbowe nauczyciela wychowania fizycznego, gdzie znajduje się też magazyn sprzętu sportowego oraz toalety i szatnie dla chłopców i dla dziewcząt.

Transkrypcja w Polskim Języku Migowym

do góry