Strona główna/Kontakt/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolny-Przedszkolny w Miłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkolny-Przedszkolny w Miłowicach .

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody wyłaczeń:

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne

 • Wybrane pliki do pobrania występują w postaci skanów,
 • informacje opublikowane w zewnętrznych kanałach mediowych np. facebook nie są w pełni dostępne cyfrowo,
 • materiały audiowizualne nie posiadają transkrypcji tekstowych,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-06-05
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Stanisław Szymański, s.szymanski@zspmilowice.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 627 851 290. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Miłowicach, Miłowice 27, 56-504 Dziadowa Kłoda

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do szkoły znajduje się od strony drogi powiatowej i posiada trzy stopnie schodów. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak portierni.
Wejście drugie znajduje się od strony placu zabaw i posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Znajdują się również dwa wejścia od strony parkingu, które są łatwo dostępne (brak schodów). Jedno posiada pochylnię. Przy wejściu głównym jest urządzenie do dezynfekcji rąk.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Na parterze budynku znajduje się sekretariat, biuro intendentki, biblioteka szkolna, świetlica oraz stołówka. Pomieszczenia są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Na wyższą kondygnacje budynku (jedno piętro) prowadzą schody, budynek nie jest wyposażony w windę pozwalającą przemieszczać się na wyższe piętro.
Schody i wszelkie różnice w poziomach oznaczone są specjalną taśmą. Wszystkie
ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Wejście do budynku od strony placu zabaw posiada podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich. Wejście od strony parkingu wewnętrznego wyposażone jest w pochylnię. W budynku nie ma platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Jedno miejsce parkingowe od strony wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych. Miejsce przed ogrodzeniem, stosownie oznaczone.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Możliwość korzystania z psa asystującego

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W kontakcie z Jednostką osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała również prawo do:

 • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,
 • pośrednictwa tłumacza SJM- systemu językowo-migowego,
 • tłumacza przewodnika (dla osoby głuchoniewidomej), nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)”.

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym fakcie Jednostkę (np. e-mailem) minimum 3 dni przed planowanym dniem załatwienia sprawy w Jednostce.

Usługa ta jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przedszkole Publiczne w Miłowicach, Miłowice 90, 56-504 Dziadowa Kłoda

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne i jedyne do przedszkola znajduje się od strony podwórka i posiada trzy stopnie schodów. Nie ma podjazdu ani pochylni. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak portierni.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Część budynku użytkowana przez przedszkole, znajduje się na parterze. Znajdują się tu: hol, sale przedszkolne, toalety, kuchnia z zapleczem socjalnym. Pomieszczenia są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Wszelkie różnice w poziomach oznaczone są specjalną taśmą. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie ma platform, pochyln, podjazdów informacji głosowych i pętli indukcyjnych. W kolejnym roku planujemy zamontować pochylnię dla wózków inwalidzkich

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Jedno miejsce parkingowe od strony wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych. Miejsce przed ogrodzeniem, stosownie oznaczone.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Możliwość korzystania z psa asystującego

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W kontakcie z Jednostką osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała również prawo do:

 • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,
 • pośrednictwa tłumacza SJM- systemu językowo-migowego,
 • tłumacza przewodnika (dla osoby głuchoniewidomej), nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)”.

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym fakcie Jednostkę (np. e-mailem) minimum 3 dni przed planowanym dniem załatwienia sprawy w Jednostce.

Usługa ta jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

do góry